מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

יש כמה שינויים צריכים להסתגל אליהם כאשר משנים סיווג מעוסק פטור לעוסק
מורשה:
.1 עדכון הסיווג במע"מ – בקשה למעבר לעוסק מורשה – יבוצע על ידי ברגע
שיוחלט לבצע מעבר.

דילוג לתוכן